هیچ یک از مراکز دندانپزشکی که با عنوان تعاونی یا بیمه دندانپزشکی در کشور فعالیت می کنند مورد تایید وزارت بهداشت نیستند .

ادامه مطلب »