پزشکان بدون مرز درمان
خانه / روانشناسي / بهترين راه حل براي ارتباط با فرزندان
تلگرام

بهترين راه حل براي ارتباط با فرزندان

بهترين راه حل براي ارتباط با فرزندان
فرزند نعمتي الهي است که خداوند به والدين عطا مي کند. تربيت فرزند به عهده پدرومادراست. هدف ازتربيت، تربيت صحيح فرزندان است. يعني کودک را به گونه اي تربيت کنيم که بتواند راه درست زندگي را انتخاب کند، به عبارتي راه را ازچاه تشخيص دهد.
چندين راهکار براي داشتن رابطه اي نزديکتروسالم با فرزندانمان ازديدگاه روانشناسي؛ ابتدا بايد به حرفهاي فرزند خود خوب گوش کنيد واجازه دهيد حرف خود را کامل بزند واحساسات خود را بيان کند سپس احساساتش را تصديق کنيد. راهنمايي هاي کلي نکنيد وهمه مسائل جزئي را براي کودک خود بيان کنيد.درواقع والدين بايد انتظارات خود را ازفرزندانشان به صورت شفاف ومستقيم عنوان کنند تا کودکان بهترمتوجه منظورشان شوند.

 

به کودکانتان فرصت انتخاب دهيد ودربسياري ازمسائل به آنها انتخاب هاي محدودي را اعمال کنيد تا خودشان تصميم بگيرند. دادن آزادي درانتخاب ،به کودک احساس قدرت وتسلط مي دهد واعتماد به نفسش را زياد مي کند.

درمواردي که مي دانيم کاملادرست است وبه صلاح فرزندمان است بايد قاطعانه برخورد کرد.زيرا دستورقاطع به آنها مي فهماند که بايد رفتار بد خود را کناربگذارند وفورا آن طورکه شما مي خواهيد عمل کنند. زيرا قاطع نبودن والدين باعث مي شود که کودکان فکرکنند درانجام دادن يا انجام ندادن کاري قدرت انتخاب دارند ومي توانند هرتصميمي که مورد دلخواهشان باشد را بگيرند. هرگزفرزندان خود را پند ونصيحت نکنيد. سعي کنيد نوعي احساس همدلي با اوداشته باشيد وراه حل هاي سخت وغيرممکن پيش روي اونگذاريد.

 بايد درگفتن دستورات ازافعال مثبت بکاربرد زيرا کودکان دستورات مثبت را بهترازدستورات منفي انجام مي دهند. به طورکلي بهتراست به طورمستقيم وآشکاربه آنها بگوييم که چه کاري را انجام دهند نه اينکه چه کاري را انجام ندهند.

والدين بايد بدانند که کودکان درهرسني خصوصيات خاص خود را دارند ونبايد ازکودکان انتظارداشت که مانند ما رفتارکنند ودرواقع بهتراست که والدين مثل کودکان رفتارکنند و نبايد کودک را به اين علت که مانند ما رفتارنمي کند سرزنش کنيم.

 

اگرکودکتان رفتار بدي ازخود نشان داد نبايد کودک را سرزنش کنيد بلکه بايد آن رفتاروکاربد را سرزنش کنيد وبگوئيد که فلان رفتاربد است ونبايد انجام داد. زماني که والدين عصبي هستند نمي توانند با کودک خود درست رفتارکنند. پس بهتراست که والدين درزمان عصبانيت چند دقيقه سکوت کنند تا خونسردي خود را بدست آورند.

 بنابراين به جاي واکنش سريع وتند دربرابررفتارنادرست بچه ها کمي صبرکرده وبا حفظ خونسردي خود به آموزش صحيح بچه ها بپردازند. زماني که کودکتان رفتارنادرستي دارد بهتراست که خطاي اورا به صورت سوالي بيان کنيد. اين موضوع باعث مي شود که اول کودک درباره رفتارخود فکرکند ولجبازي نکند ،سپس تصميم درست را بگيرد.

تلگرام

مطالب داغ امروز :

خجالتی بودن کودک

خجالتی بودن کودکان چه ژنیتیکی باشد و چه اکتسابی تا سن 5 سالگی با کمک …

حس خجالت در کودکان

خجالت در واقع نوعي ويژگي شخصيتي در كودكان است، نه يك عيب و نقص كه …