پزشکان بدون مرز درمان
خانه / پوست و مو / لكه های پررنگ صورت
تلگرام

لكه های پررنگ صورت

لكه های پررنگ صورت
لكه های پررنگ شايعتر شامل بيماری ملاسما ، ، لنتيگو، كك مك و خالهای هم سطح پوست مي باشد .
ملاسما
ازجمله شايعترين لكه های پررنگ پوست صورت می توان به ملاسما اشاره نمود كه بيشتردرخانمها رخ داده اما بروزآن درآقايان نيزغيرمعمول نيست . ملاسما درافراد با پوست سبزه وتيره بيشتررخ مي دهد .
اين لكه ها بيشتردرمركزصورت برروی بينی وگونه ها ، وسط پيشانی وبالای لب به شكل قرينه رخ داده وعلت واقعی آن مشخص نيست وبه نظرمی رسد يك بيماری مولتی فاكتوريال (چند عاملی) باشد . چون اين لكها بيشتردرحاملگی ومصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد لذا تصور ميگردد كه با عدم تعادل هورمونی ارتباط داشته باشد . البته اين به آن معنا نيست كه افراد دارای ملاسما دچاركمبود يا افزايش هورمونهاي خاصی درخون خود هستند بلكه اين عدم تعادل درپوست فرد وجود دارد وبا آزمايشهای هورمونی كشف نمي شود . ازجمله داروهای ديگری كه باعث اين حالت پررنگی مي شود مي توان به فنی تويين خوراكی اشاره نمود كه دربيماری صرع مصرف مي شود .عامل ‍ژنتيك ونژاد نيز دربروز اين نوع لكها دخالت دارد . ملاسما فقط بعلت زيبايی برای فرد آزاردهنده بوده وهيچگونه خارش وناراحتی مشابه ايجاد نمی كند . نورآفتاب باعث تشديد اين نوع لكها شده وگاهی شروع اين نوع لكها بدنبال سفربه مناطق آفتاب خيز ويا درمعرض طولانی آفتاب بودن رخ مي دهد . جهت درمان اين نوع لكها استفاده ازضدآفتاب مناسب اولين قدم درمان مي باشد درغيراينصورت اثرضدلكها نيزكم خواهد شد. داروهای زيادی برای ملاسما پيشنهاد مي شود ولی بايد درنظرداشت كه ملاسما چند نوع دارد كه درمان دربرخی انواع آن موثردربرخی بطورنسبی موثرودريك نوع نيزاصلاً موثرنمي باشد. ملاسما را مي توان براساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسيم نمود : نوع اول اپيدرمال يا سطحی می باشد كه به درمانهاي ضدلك پاسخ مناسبی می دهد. نوع دوم اپيدرمودرمال می باشدكه ازلحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب شده و به درمانهای ضدلك پاسخ نسبی می دهد ونوع سوم كه درمال بوده وعمق بيشتری ازدونوع قبلی داشته وپاسخی به درمانهای ضدلك نمی دهد .
درمانهای ضدلك شامل هيدروكينون، آزلاييك اسيد ، ويتامينC ، لايه بردارهای حاوی AHAوهمچنين داروهای جديدتری كه هنوزاثرآنها بامطالعات دقيق ثابت نشده مانند آربوتين ، glabridin، آلوورا و… مي باشد. گاه ازتركيب چند دارونيزاستفاده مي شود تا اثرات آنها تشديد گردد. ازپيلينگ شيميايی نيزجهت درمان استفاده مي شود كه با لايه برداری عمقی مي تواند باعث بهبودی ضايعات شود اما دركناراين اثرمفيد می تواند گاهي با تحريك پوستی باعث تشديدضايعات نيز بشود . ميكرودرمابريژن نيزهمين خاصيت را دارد. اين نكته را بايد به خاطرداشت كه درمانهای ضدلك ازهرنوع كه باشد ؛ بايد بطورطولانی مصرف شده وگاه با قطع درمان عود لكها را شاهد هستيم . البته برخی داروها را مي توان فقط برای دوره محدودی استفاده نمود لذا درمان بايد تحت نظرمتخصص پوست انجام گيرد تا ازعوارض آن كاسته گردد . برای مثال داروی هيدروكينون باغلظتهای بالارا نمي توان بيش ازشش ماه استفاده نمود زيرا احتمال عوارض آن كه خود به شكل لكه هاي خاصی مي باشد را افزايش مي دهد .

 

 
كك مك (Freckle)
اين نوع لكها بيشتردركودكی ودرروی گونه ها وبينی ودرافراد با پوست روشن وبه ويژه دركساني كه موی قرمزدارند ؛ رخ می دهد . اندازه اين نوع لكها كوچك بوده و تنها ازلحاظ زيبايی براي فرد ووالدين او اهميت دارد . كك مك جنبه ‍‍‍ژنتيكي داشته وسابقه خانوادگی آن معمولاً درفرد مبتلا وجود دارد . دربرخی كشورها مانند كشورهای شمال اروپا بعلت شيوع بالا ،اين حالت پوست كاملاً طبيعی محسوب شده وباعث مراجعه فرد به پزشك نمی گردد اما درمناطق ديگركه شيوع آن بالا نيست مي تواند باعث ناراحتی فرد گردد . اين نوع لكها درتابستان بيشترشده ودرزمستان كاهش می يابد . كك مك معمولاً درابتدای كودكي افزايش يافته ودردوران پس ازبلوغ ثابت مانده ويا حتي كمي بهبودی نشان می دهد . داشتن پوست سفيد وكك مكی يك نشانه حساس بودن به نورخورشيد بوده وباعث افزايش خطرابتلا به سرطان پوست می باشد . افراد داراي اين نوع پوست درمعرض آفتاب دچارآفتاب سوختگی شده وبايد بطورمرتب ازضدآفتابهای مناسب استفاده نمايند .
جهت درمان كك مك می توان علاوه برضد آفتاب ازكرمهای لايه برداريا كرمهای حاوی ترتينويين استفاده نمود اما بعلت تحريك پوستی ايجاد شده توسط اين نوع كرمها حتماً استفاده از آنها بايد تحت نظرمتخصص پوست باشد . درمانهای ديگرشامل پيلينگ شيميايی ، ميكرودرمابري‍ژن و ليزر مي باشد . ازكرمهای پوشاننده نيزمی توان جهت كمترنمايان شدن كك مك استفاده نمود . اما بايد توجه داشت كه كك مك يك حالت ژنتيكی پوست بوده وبا درمانهای گفته شده تنها می توان مدتی اين ضايعات پوستی را كاهش داد اما احتمال عود مجدد آنها وجود دارد ولذا به افراد دچاراين حالت پوستی توصيه مي شود با پوست خود كمی مدارا كنند وآن را بيماری ندانسته بلكه يك حالت ازپوست طبيعی به شمارآورند .

 

LENTIGO
لنتيگو لكه های قهوه ای رنگي است كه معمولاً درسنين ميانی به بالا درمناطقی مانند صورت وپشت دستها كه بيشتر درمعرض آفتاب هستند ايجاد مي شود . تعداد اين ضايعات معمولاً زياد بوده ومی تواند ازلحاظ زيبايی برای فرد مشكل ساز شود . اين ضايعات نتيجه افزايش سلولهای رنگدانه ای (ملانوسيت) درلايه قاعده ای اپيدرم پوست مي باشد . لنتيگوها دونوع مي باشند يكنوع كه دراثرتابش آفتاب شديد ايجاد می شود ودرسنين جوانی نيز بروزكرده وايجاد آن به شكل حاد می باشد ونوع دوم كه به آن لنتيگوی پيری مي گويند وفقط درسنين كهولت رخ داده وبعلت تابش نورخورشيد درساليان طولانی عمرفرد بوده وتدريجاً بروز مي كند . لنتيگوها به سرطان پوست منجرنمی شوند (برخلاف كراتوز آكتينيك كه می تواند به سرطان پوست ازنوع SCC تبديل شود واين ضايعه نيز دراثرنورآفتاب ايجاد می شود .)

تلگرام

مطالب داغ امروز :

علت تغییر رنگ ادرار

تغییر رنگ ادرار معمولا به دلیل مصرف مواد غذایی خاص، داروها یا رنگ‌های خوراکی است، …

علل گزگز و داغ شدن کف پا

– پا درد – خارش – کرختی یا بی‌حسی و ضعف رفتن پا – گرفتگی …