خانه / مطالب اجتماعي / رفتار با کودک
مجله پزشکی

رفتار با کودک

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه برد باری و تحمل  باشد ُ کودک صبر و استقامت را می آموزد .

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه عدالت و مساوات باشد ُکودک عدالت خواهی را می آموزد .

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه دشمنی و خصومت باشد ُکودک عناد ورزی و کینه توزی را می آموزد.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه و نام خدا و یاد خدا باشدُ  کودک خدا شناسی را می آموزد.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه درستی و صداقت باشد کودک درستکاری و راستگویی را می آموزد .

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه استهزاء و ریشخند باشد فردی خجالتی  و متزلزل ناز می آید.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه تشویق و تحسین باشد فردی متکی به نفس بار می آید.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه زور پروخاشگری باشد فردی مضطرب و پر خاشگر بار می آید.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه راز داری و اعتماد باشد فردی امین و راز نگهدار بار می آید.

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه توجه و تایید بیش از حد باشد فردی ازخود راضی و خود بزرگ بین بار می آید .

اگر سلوک و رفتار با کودک همراه سر زنش و تحقیر کردن باشد فردی گوشه گیر و خود کوچک بین بار می آید.

اگرکودک در دوران رشد احساس امنیت و ایمنی کند فردی استوار وثابت قدم بار می آید .

اگر کودک به قدرکافی دربازیهای گروهی شرکت کند  فردی اجتماعی بار می آید.

اگر رفتار های کودک مورد سوال و جواب قرار گیرد فردی مسئول بار می آید.

اگر به رفتار های درست کودک توجه شود و یا پاداش داده شود  فردی قدر شناس بار می آید .

اگر به سوالهای کودک با دقت و ساده پاسخ داده شود  فردی کنجکاو  بار می آید.

اگر زندگی کودک مبتنی بر برنامه و اصول و ضوابطی باشد  کودک نظم و تربیت را می آموزد.

اگر در تماس با کودک به قول های داده شد عمل شود  کودک وفای به عهد را می آموزد.

اگر رفتار های درست کودک مورد تایید و تصدیق قرار گیرند موجب اعتماد به نفس او می شود.

اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود .

مطالب داغ امروز :

مشکلات روحی و روانی طلاق

اگرچه طلاق یک ناهنجاری اجتماعی است اما با گسترده شدن زندگی شهری لزوم پرداختن به …

بررسی جامعه شناختی پدیده طلاق

بررسی جامعه شناختی پدیده طلاقاین مقاله از منظر جامعه شناختی، پدیده طلاق را مورد بررسی …

مشکلات طلاق برای کودک

طعم گس طلاق درکام فرزندانخانواده ، مقدس ترین و مهم ترین بخش از شبکه اجتماعی …