پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مطالب اجتماعي / رفتار با كودك
مجله پزشکی

رفتار با كودك

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه برد باري و تحمل  باشد ُ كودك صبر و استقامت را مي آموزد .

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه عدالت و مساوات باشد ُكودك عدالت خواهي را مي آموزد .

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه دشمني و خصومت باشد ُكودك عناد ورزي و كينه توزي را مي آموزد.

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه و نام خدا و ياد خدا باشدُ  كودك خدا شناسي را مي آموزد.

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه درستي و صداقت باشد كودك درستكاري و راستگويي را مي آموزد .

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه استهزاء و ريشخند باشد فردي خجالتي  و متزلزل ناز مي آيد.

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه تشويق و تحسين باشد فردي متكي به نفس بار مي آيد.

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه زور پروخاشگري باشد فردي مضطرب و پر خاشگر بار مي آيد.

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه راز داري و اعتماد باشد فردي امين و راز نگهدار بار مي آيد.

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه توجه و تاييد بيش از حد باشد فردي ازخود راضي و خود بزرگ بين بار مي آيد .

اگر سلوك و رفتار با كودك همراه سر زنش و تحقير كردن باشد فردي گوشه گير و خود كوچك بين بار مي آيد.

اگركودك در دوران رشد احساس امنيت و ايمني كند فردي استوار وثابت قدم بار مي آيد .

اگر كودك به قدركافي دربازيهاي گروهي شركت كند  فردي اجتماعي بار مي آيد.

اگر رفتار هاي كودك مورد سوال و جواب قرار گيرد فردي مسئول بار مي آيد.

اگر به رفتار هاي درست كودك توجه شود و يا پاداش داده شود  فردي قدر شناس بار مي آيد .

اگر به سوالهاي كودك با دقت و ساده پاسخ داده شود  فردي كنجكاو  بار مي آيد.

اگر زندگي كودك مبتني بر برنامه و اصول و ضوابطي باشد  كودك نظم و تربيت را مي آموزد.

اگر در تماس با كودك به قول هاي داده شد عمل شود  كودك وفاي به عهد را مي آموزد.

اگر رفتار هاي درست كودك مورد تاييد و تصديق قرار گيرند موجب اعتماد به نفس او مي شود.

اگر كودك در دوران رشد به قدر كافي دوست داشته شود .

 سامانه تغذیه هوشمند

مطالب داغ امروز :

استفاده از روش های طبیعی برای درمان اضطراب

پول، کار، بچه ها، زندگی عشقی، خانواده، مدرسه، و خیلی چیزهای دیگر در جهان وجود …

چرا جوانان علاقه ای به ازدواج ندارند؟

چرا جوانان امروزی علاقه ای به ازدواج از خود نشان نمیدهند علت این امر چیست …