پزشکان بدون مرز درمان
خبر فوری
خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / روش صحیح كلرسنجي آب
مجله پزشکی

روش صحیح كلرسنجي آب

تعاريف :
آب آشاميدني :

منظور آبي است كه عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و راديونوكلوئيدي در حدي باشد كه مصرف آن جهت آشاميدن عارضه سوئي در كوتاه مدت  يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند.
دفع فاضلاب :

منظور سيستم فاضلابي است كه طبق اصول بهداشتي به چاههاي جاذب با مخزن سپتيك و يا شبكه جمع آوري و تصفيه وصل مي گردد.
دسترسي خانوار به منابع تأمين آب بهسازي شده :
1 – حداقل بيست ليتر براي هر نفر در شبانه روز
2 – دسترسي خانوار به شبكه لوله كشي توسط شير برداشت به انشعاب عمومي يا انشعاب خصوصي ، چشمه بهسازي شده ، قنات بهسازي شده ، چاه بهسازي شده يا بركه بهسازي شده و جمع آوري آب باران
3- منابع تأمين آب در فاصله 1 كيلومتري محل سكونت خانوار يا حداقل 30 دقيقه پياده روي واقع شده باشد .
 

روش انجام كلرسنجي از آب:
1 – باز گذاشتن شير آب بمدت يك دقيقه
2 – شستشوي محفظه كيت كلرسنج با آب مورد نظر
3 – استفاده از معرف ها يا قرص طبق دستورالعمل سازنده كيت
4 – اختلاط كامل نمونه آب با معرف
5 – قرائت ميزان كلر آزاد باقيمانده بلافاصله بعد از اختلاط
6 – مطابقت با مقدار توصيه شده در استاندارد ملي 1053 ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني
7 – شستشوي كيت در پايان كار
تست pH آب:
• شستشوي كيت با آب مورد نظر
• پر كردن محفظه كيت از آب مورد نظر تا خط نشانه
• اضافه كردن معرف فنل رد ( طبق دستورالعمل سازنده كيت)
• اختلاط كامل معرف با نمونه آب
• قرائت ميزان  pH آب بلافاصله بعد از اختلاط و ثبت آن
• شستشوي كيت در پايان كار
• مطابقت با مقدار توصيه شده در استاندارد ملي 1053
نمونه برداري آب جهت آزمايش باكتريولوژيكي:
• جدا كردن كليه متعلقات شير آب ( شلنگ و……)
• تميز كردن خروجي شير با دستمال تميز
• باز كردن شير آب بمدت 2-1 دقيقه قبل از برداشت
• ضد عفوني كردن شير آب با پنبه الكل مشتعل بمدت يك دقيقه
• باز كردن شير آب بمدت 2-1 دقيقه قبل از برداشت
• برداشتن درب شيشه نمونه برداري آب به آهستگي
• پركردن شيشه نمونه برداري از نمونه آب تا 3/2 فضاي شيشه
• قرار دادن درب شيشه روي ظرف
• آزمايش كلر ازاد باقيمانده ؛ pH ؛ كلر تركيبي ( طبق دستورالعمل كلرسنجي)
• ثبت مشخصات روي بر چسب نمونه :
  نوع منبع آب
 آدرس دقيق نقطه برداشت
 ساعت برداشت
 تاريخ برداشت
 ميزان تست كلر آزاد و كلر تركيبي
 ميزانpH
 نام نمونه بردار
• استفاده از كلمن حاوي  Icepack جهت حمل نمونه
نمونه برداري جهت آزمايش شيميايي آب :
براي هر ماده شيميايي در كتاب استاندارد متد دستورالعمل خاص روش نمونه برداري آب تدوين گرديده است.
– ظروف مورد استفاده از جنس پلي اتيلن  در حجم حداقل 2 ليتر
– باز گذاشتن شير آب بمدت 1-2 دقيقه
– ظرف بايستي تميز و فقط مختص به برنامه نمونه برداري آب باشد.
– شستشوي ظرف چند بار با آب موردنظر
– پركردن ظرف از آب مورد نظر
– در نهايت جهت تعدادي از فاكتورهاي شيميايي خاص ؛ تا ارسال نمونه به آزمايشگاه و آزمايش طبق دستورالعمل استاندارد متد ؛ مواد نگهدارنده تغييرات  pHو …. به نمونه آب اضافه مي گردد.
– در صورت تهيه تجهيزات مورد نياز؛ درجه حرارت ،  pH ،  هدايت الكتريكي در محل تعيين گردد.
توجه:
– اندازه گيري كلر آزاد باقيمانده در نمونه برداري جهت آزمايش شيميايي براي بعضي از پارامترها ضروري است زيرا قبل از آزمايش بايد كلر آزاد باقيمانده خنثي شود

مطالب داغ امروز :

فاضلاب شهرهای ساحلی به دریا ریخته می شود

فاضلاب شهرهای ساحلی به دریا ریخته می شود معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط …

ارگونومی در رایانه

ارگونومي چيست ؟ ارگونومي به عنوان رشته اي از علوم با بدست آوردن بهترين ارتباط …