پزشکان بدون مرز درمان
خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / روش صحیح كلرسنجي آب
تلگرام

روش صحیح كلرسنجي آب

تعاريف :
آب آشاميدني :

منظور آبي است كه عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و راديونوكلوئيدي در حدي باشد كه مصرف آن جهت آشاميدن عارضه سوئي در كوتاه مدت  يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند.
دفع فاضلاب :

منظور سيستم فاضلابي است كه طبق اصول بهداشتي به چاههاي جاذب با مخزن سپتيك و يا شبكه جمع آوري و تصفيه وصل مي گردد.
دسترسي خانوار به منابع تأمين آب بهسازي شده :
1 – حداقل بيست ليتر براي هر نفر در شبانه روز
2 – دسترسي خانوار به شبكه لوله كشي توسط شير برداشت به انشعاب عمومي يا انشعاب خصوصي ، چشمه بهسازي شده ، قنات بهسازي شده ، چاه بهسازي شده يا بركه بهسازي شده و جمع آوري آب باران
3- منابع تأمين آب در فاصله 1 كيلومتري محل سكونت خانوار يا حداقل 30 دقيقه پياده روي واقع شده باشد .
 

روش انجام كلرسنجي از آب:
1 – باز گذاشتن شير آب بمدت يك دقيقه
2 – شستشوي محفظه كيت كلرسنج با آب مورد نظر
3 – استفاده از معرف ها يا قرص طبق دستورالعمل سازنده كيت
4 – اختلاط كامل نمونه آب با معرف
5 – قرائت ميزان كلر آزاد باقيمانده بلافاصله بعد از اختلاط
6 – مطابقت با مقدار توصيه شده در استاندارد ملي 1053 ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني
7 – شستشوي كيت در پايان كار
تست pH آب:
• شستشوي كيت با آب مورد نظر
• پر كردن محفظه كيت از آب مورد نظر تا خط نشانه
• اضافه كردن معرف فنل رد ( طبق دستورالعمل سازنده كيت)
• اختلاط كامل معرف با نمونه آب
• قرائت ميزان  pH آب بلافاصله بعد از اختلاط و ثبت آن
• شستشوي كيت در پايان كار
• مطابقت با مقدار توصيه شده در استاندارد ملي 1053
نمونه برداري آب جهت آزمايش باكتريولوژيكي:
• جدا كردن كليه متعلقات شير آب ( شلنگ و……)
• تميز كردن خروجي شير با دستمال تميز
• باز كردن شير آب بمدت 2-1 دقيقه قبل از برداشت
• ضد عفوني كردن شير آب با پنبه الكل مشتعل بمدت يك دقيقه
• باز كردن شير آب بمدت 2-1 دقيقه قبل از برداشت
• برداشتن درب شيشه نمونه برداري آب به آهستگي
• پركردن شيشه نمونه برداري از نمونه آب تا 3/2 فضاي شيشه
• قرار دادن درب شيشه روي ظرف
• آزمايش كلر ازاد باقيمانده ؛ pH ؛ كلر تركيبي ( طبق دستورالعمل كلرسنجي)
• ثبت مشخصات روي بر چسب نمونه :
  نوع منبع آب
 آدرس دقيق نقطه برداشت
 ساعت برداشت
 تاريخ برداشت
 ميزان تست كلر آزاد و كلر تركيبي
 ميزانpH
 نام نمونه بردار
• استفاده از كلمن حاوي  Icepack جهت حمل نمونه
نمونه برداري جهت آزمايش شيميايي آب :
براي هر ماده شيميايي در كتاب استاندارد متد دستورالعمل خاص روش نمونه برداري آب تدوين گرديده است.
– ظروف مورد استفاده از جنس پلي اتيلن  در حجم حداقل 2 ليتر
– باز گذاشتن شير آب بمدت 1-2 دقيقه
– ظرف بايستي تميز و فقط مختص به برنامه نمونه برداري آب باشد.
– شستشوي ظرف چند بار با آب موردنظر
– پركردن ظرف از آب مورد نظر
– در نهايت جهت تعدادي از فاكتورهاي شيميايي خاص ؛ تا ارسال نمونه به آزمايشگاه و آزمايش طبق دستورالعمل استاندارد متد ؛ مواد نگهدارنده تغييرات  pHو …. به نمونه آب اضافه مي گردد.
– در صورت تهيه تجهيزات مورد نياز؛ درجه حرارت ،  pH ،  هدايت الكتريكي در محل تعيين گردد.
توجه:
– اندازه گيري كلر آزاد باقيمانده در نمونه برداري جهت آزمايش شيميايي براي بعضي از پارامترها ضروري است زيرا قبل از آزمايش بايد كلر آزاد باقيمانده خنثي شود

تلگرام

مطالب داغ امروز :

فاضلاب شهرهای ساحلی به دریا ریخته می شود

فاضلاب شهرهای ساحلی به دریا ریخته می شود معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط …

ارگونومی در رایانه

ارگونومي چيست ؟ ارگونومي به عنوان رشته اي از علوم با بدست آوردن بهترين ارتباط …