خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / روش صحیح کلرسنجی آب
مجله پزشکی

روش صحیح کلرسنجی آب

تعاریف :
آب آشامیدنی :

منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت  یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.
دفع فاضلاب :

منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و تصفیه وصل می گردد.
دسترسی خانوار به منابع تأمین آب بهسازی شده :
۱ – حداقل بیست لیتر برای هر نفر در شبانه روز
۲ – دسترسی خانوار به شبکه لوله کشی توسط شیر برداشت به انشعاب عمومی یا انشعاب خصوصی ، چشمه بهسازی شده ، قنات بهسازی شده ، چاه بهسازی شده یا برکه بهسازی شده و جمع آوری آب باران
۳- منابع تأمین آب در فاصله ۱ کیلومتری محل سکونت خانوار یا حداقل ۳۰ دقیقه پیاده روی واقع شده باشد .
 

روش انجام کلرسنجی از آب:
۱ – باز گذاشتن شیر آب بمدت یک دقیقه
۲ – شستشوی محفظه کیت کلرسنج با آب مورد نظر
۳ – استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل سازنده کیت
۴ – اختلاط کامل نمونه آب با معرف
۵ – قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده بلافاصله بعد از اختلاط
۶ – مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳ ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی
۷ – شستشوی کیت در پایان کار
تست pH آب:
• شستشوی کیت با آب مورد نظر
• پر کردن محفظه کیت از آب مورد نظر تا خط نشانه
• اضافه کردن معرف فنل رد ( طبق دستورالعمل سازنده کیت)
• اختلاط کامل معرف با نمونه آب
• قرائت میزان  pH آب بلافاصله بعد از اختلاط و ثبت آن
• شستشوی کیت در پایان کار
• مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳
نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژیکی:
• جدا کردن کلیه متعلقات شیر آب ( شلنگ و……)
• تمیز کردن خروجی شیر با دستمال تمیز
• باز کردن شیر آب بمدت ۲-۱ دقیقه قبل از برداشت
• ضد عفونی کردن شیر آب با پنبه الکل مشتعل بمدت یک دقیقه
• باز کردن شیر آب بمدت ۲-۱ دقیقه قبل از برداشت
• برداشتن درب شیشه نمونه برداری آب به آهستگی
• پرکردن شیشه نمونه برداری از نمونه آب تا ۳/۲ فضای شیشه
• قرار دادن درب شیشه روی ظرف
• آزمایش کلر ازاد باقیمانده ؛ pH ؛ کلر ترکیبی ( طبق دستورالعمل کلرسنجی)
• ثبت مشخصات روی بر چسب نمونه :
  نوع منبع آب
 آدرس دقیق نقطه برداشت
 ساعت برداشت
 تاریخ برداشت
 میزان تست کلر آزاد و کلر ترکیبی
 میزانpH
 نام نمونه بردار
• استفاده از کلمن حاوی  Icepack جهت حمل نمونه
نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی آب :
برای هر ماده شیمیایی در کتاب استاندارد متد دستورالعمل خاص روش نمونه برداری آب تدوین گردیده است.
– ظروف مورد استفاده از جنس پلی اتیلن  در حجم حداقل ۲ لیتر
– باز گذاشتن شیر آب بمدت ۱-۲ دقیقه
– ظرف بایستی تمیز و فقط مختص به برنامه نمونه برداری آب باشد.
– شستشوی ظرف چند بار با آب موردنظر
– پرکردن ظرف از آب مورد نظر
– در نهایت جهت تعدادی از فاکتورهای شیمیایی خاص ؛ تا ارسال نمونه به آزمایشگاه و آزمایش طبق دستورالعمل استاندارد متد ؛ مواد نگهدارنده تغییرات  pHو …. به نمونه آب اضافه می گردد.
– در صورت تهیه تجهیزات مورد نیاز؛ درجه حرارت ،  pH ،  هدایت الکتریکی در محل تعیین گردد.
توجه:
– اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده در نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی برای بعضی از پارامترها ضروری است زیرا قبل از آزمایش باید کلر آزاد باقیمانده خنثی شود

مطالب داغ امروز :

آزبستوز

آزبستوز   یکی دیگر از بیماری‌های ریوی ناشی از کار آزبستوز است. این بیماری به …

ایران دهمین کشور آلوده کننده هوای جهان شد

ابلاغ دستورالعمل جداسازی آبخوری‌ از سرویس‌ بهداشتی وتجهیز مدارس به لوله‌کشی صابون مایع